امنیت ملی دولت اوباما

Cohen R. 2015. Obama’s Doctrine of Restraint. Lynch M. 2015. Obama and the Middle East. Freidberg, AL. 2011. A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia, New York: W.W.

Drezner, DW. 2016. You know it’s hard out there for a foreign policy realist. Carroll, R. 2012.The philosopher making the moral case for US drones. Mearsheimer, JJ. 2014. The Tragedy of Great Power Politics,New York: Norton. Heywood, A.2002. Politics, New York: Palgrave Macmillan. مباحث پیرامون دکترین بوش این موضوع را روشن کرد که گزینههای راهبردی که ایالات متحده با آنها روبرو است بار سیاسی و روانشناختی بزرگی بر دوش رئیسجمهور و افکارعمومی آمریکا گذاشتهاند.

تقابل مسکو-واشنگتن در دوران پوتین و بوش، از یک سو فضایی را برای قدرت­یابی جریانات غرب­گرا با حمایت ایالات متحده فراهم ساخت که نقطه اوج آن شکل­گیری و تقویت جریان انقلاب رنگی در گرجستان بود و از سویی دیگر موجب تحرک بیشتر جریانات نزدیک به روسیه گردید که نمونه بارز آن را در حمایت آشکار کرملین از مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی در اوت 2008 بوقوع پیوست.

متأسفانه آن چیزی که میبینیم این است که سیاستهای تهاجمی آمریکا از جمله خروج از برجام یا کارهای دیگر با واکنش قاطعی مواجه نمیشود. هدف آمریکا فشار بر ایران است و اوباما و ترامپ صرفاً ادبیاتشان با هم متفاوت است.

یکی از این افراد در مقالهای در هافینگتونپست با ارزیابی کیفیت تأثیرگذاری این اسناد بر روابط ایران و آمریکا مینویسد: «اکنون باید آشکار شده باشد که سیاست آمریکا در قبال ایران هرگز تعامل حقیقی نبوده است. 1385. درآمدی بر روابط بین الملل.

مشیرزاده، ح. 1386. تحول در نظریههای روابط بین الملل. چرنوف، ف. 1390. نظریه و زبر نظریه در روابط بین الملل. واقع گرایی. درکتاب نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم. 1393. سیاست ضد تروریسم دولت اوباما و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن در روابط بین الملل.

با ظهور گفتمان سیاست خارجی از بطن جریانات انقلابی، این احساس وحشت و ناامنی خود آگاهانه و نا خود آگاهانه در خویشتن انقلابی ایرانیان انقلابی نسبت به امریکا- غرب، به نظم گفتاری و کردار گفتمانی انقلابیون منتقل شد و “امریکا-غرب” به منزله” ابژه ی وحشت” در هسته مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی و به تبع آن در هسته ی مرکزی گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز جای گرفت.

وی افزود: ما یک کتاب راهنمایی را فراهم کردیم اما او آن را نادیده گرفت. در ماه اکتبر، دادگاه عالی تصمیم گرفت که به استماع درباره این موضوع بپردازد. وی درباره احتمال افزایش نرخ بنزین گفت: اگر بخواهیم شرایط فعلی جامعه را در نظر نگیریم باید بگویم که افزایش نرخ بنزین و واقعی کردن نرخ حاملهای سوخت یک تصمیم درست اقتصادی است.

اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه – یعنی آن نیمهی خالی لیوان – نمیبود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی، وضع بهتری را در کشور ارائه میکردید و کمکهای بیشتری به مردم میشد.

در پاسخ لزوم «بیشینهسازی قدرت» خود را آشکار میکند، موضوعی که به تعبیر «جان مرشایمر» حقیقت غمانگیز سیاست بینالملل است که از آن گریزی نیست. من این دیدارها را صرفا «اعلام موجودیت» و اینکه صرفا «ما هم هستیم» میدانم. این موضوع را هم عنوان کنم که شاید در این همایش هماهنگی لازم برای حضور افراد مختلف هم صورت نگرفته باشد..

بماند آنکه چهرههایی مثل محمدرضا نعمتزاده و غلامرضا آقازاده وزیران پیشنهادی هاشمی رفسنجانی برای وزارتخانههای صنایع و نفت هم با ریزش آرا نسبت به 4سال قبل مواجه شده و با نمره ناپلئونی وزارت گرفتند. انتظار این بود مجلس هفتم برآمده از بدنه اصولگرایی ساز سازگاری با دولت اصولگرای احمدی نژاد بزند اما بر خلاف بسیاری از پیش بینیها آقایان اشعری، علیاحمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند.

چه شد که دو سال پیش از تبریز برای انتخابات مجلس یازدهم ثبت نام کردید؟ طرفداران امروز احمدینژاد را میتوان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروه اول از طرفداران احمدینژاد، تودههایی از مردم محروم و کم برخورداری هستند که در نگاه آنان، رئیسجمهور سابق فردی دلسوز و اهل خدمت به محرومان نقش بسته است.

بنابراین تحلیل واقع بینانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس مفهوم هویت و عناصر آن امکان پذیر خواهد بود با درک هویت نظام قادر خواهیم بود به سازه های مفهومی که مطابق آن دولت و کارگزاران آن، جهان را در قالب آن معنادار و دسته­بندی می­کنند، دریابیم. ومحمدزاده ابراهیمی، ف. 1392. کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین: تحولی نوین درعرصه جنگهای مدرن و پیامدهای حقوقی آن.

محمدزاده ابراهیمی، ف. 1389. دکترین اوباما. این نرخ گرچه فقط سه تومان با 3000 تومان فاصله دارد، اما به هر حال بعد از جلسات و مذاکرات بین اعضای هیات دولت به عنوان مبنا تعیین شد که البته عدم علامت دادن به بازار ارز برای نرخ بالا و ایجاد نوسان در آن از عمده دلایل تصویب چنین نرخی عنوان می شود.

گرچه در نظامهای غیر دینی نیز در مسیر تنظیم روابط فردی و اجتماعی و برقراری نظم اجتماعی تلاش میشود اما به دلیل عدم پیروی از قوانین الهی و عدم اعتقاد به دستورات و فرامین ماوراء طبیعی، جامعه همواره در معرض تندبادها و بحرانهای فزاینده اجتماعی است که نمونههای آن را امروزه در جوامع غربی، در ابعاد مختلف شاهدیم. هارتمن، ی. 1390. روابط بین الملل.

قوام، س. 1384. روابط بین الملل: نظریها و رویکردها. مبانی و اهداف سیاست خارجی عربستان سعودی کامران کرمی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد برای تحقق اهداف و تامین منافع در سیاست خارجی، دولتها از ابزارها و حربههای گوناگونی بهره میگیرند. بین دولت – یعنی قوهی مجریه – و بعضی از دستگاههای بیرون از قوهی مجریه، یک جاهائی بعضی موازیکاریها هست.

دیدگاهتان را بنویسید