این زن که در دولت اوباما هم بود،سخنگوی کاخ سفید میشود – بدون

رابرت مالی، مذاکرهکننده ارشد ایالات متحده گفته اگر زندانیها آزاد نشوند، نمیتوان توافقی با ایران را متصور کرد و متعاقب با آن وزارت خارجه ایران اعلام کرد که برای گفتوگو در مورد تبادل زندانیان با آمریکا آمادگی دارد. به گفته دو نفر از آشنایان با مذاکرات، به نظر میرسد آمریکا و ایران به توافق بر سر مبادله زندانیان نزدیک شدهاند.

بلافاصله بعد از شروع پیشروی داعش در استانهای الانبار، صلاحالدین و نینوا، در خردادماه گذشته، کاخ سفید، وزیر خارجهی خود را راهی عراق کرد تا از نزدیک اوضاع را مورد بررسی قرار دهد.

پس از نزدیک به دو سال تلاش برای متقاعد کردن رهبران اروپایی برای مقابله با تحریمهای آمریکا، ایران شروع به عدول از تعهدات در توافق کرد و دسترسی بازرسان به تاسیسات کلیدی خود را محدود و بر شدت غنیسازی هستهای خود افزود.

به گفته گری سیک، دکترین سیاست خارجی اوباما باز تعریفی از سیاست ایالات متحده مبتنی بر حداقلگرایی (مینی مالیستی)، متمایل به چندجانبهگرایی در مواقع لزوم و خود محور است و نشانهای از آرمانگرایی، اهداف بزرگ و جاهطلبانه و یا تعهدات بیپایان در آن دیده نمیشود. سیاست خارجی دولت اوباما در آمریکای لاتین است.

اولین نامه را باراک اوباما در فروردین سال ۸۸ نوشت و در آن از حضرت امام خامنهای دامتبرکاته خواسته بود که برای شروع فصل جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا به واشنگتن کمک کند اما یک ماه بعد و پس از شروع فتنهی ۸۸، آمریکا یک بار دیگر از موضع مدعی ظاهر گردید و خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شد!

در واقع آمریکا همواره برای رفع مشکل خود و یا هموارسازی راه برای فزونخواهی با ایران مکاتبه کرده و از این رو میتوان با قاطعیت گفت که نامهی یک ماه پیش اوباما هم ارتباط مستقیمی با بنبستهای آمریکا در حوزهی سیاست خارجی و بهویژه پروندههای مرتبط با ایران دارد. دیپلماسی ایرانی: کتاب «نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در واقع طرح پژوهشی است که توسط مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی معاونت آموزش و پژوهش وزارت خارجه انجام شده است.

در کنار به کارگیری مجاری و راههای دیپلماسی رسمی، باید به بزرگراههای دیپلماسی فرهنگی توجه کرد و با برنامهریزی حسابشده در حوزههای آموزشی، هنری و فرهنگی به ترویج ارزشهای مطلوب کشور و مآلاً تأمین منافع کشور اقدام کرد.

مشخص نیست که چگونه باید با این مسئله برخورد کرد: یا باید آن را از میان برد و یا اینکه کشور دیگری منتقل کرد -همان طور که پیش از این هم روسیه ذخایر ایران را تحویل گرفت. از این دیدگاه نیروی نظامی باید در هنگام ضرورت و بهعنوان آخرین راهکار استفاده شود.

مسئله کلیدی دیگر در مورد توافق این است که اسرائیل چگونه پاسخ خواهد داد. در این بررسی مسائلی چون اهداف سیاست خارجی، ابزار آن، نحوه تصمیمسازی و تصمیمگیری، تحلیل تواناییها و مقدورات، و تأثیرات ساختار محیط بر سیاست خارجی مورد بررسی قرار میگیرد. در میزگرد هفتم زیبا فرزیننیا نگاهی به روابط ایران و پاکستان میاندازد و غلامرضا بابایی تاملی بر مسائل هستهای پاکستان دارد و سید رسول موسوی سیاست خارجی ایران و افغانستان را بررسی میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس در مقاله ای با بررسی تاریخی بودجه، هزینه و بدهی های دولت های پیشین آمریکا، دولت اوباما را پرخرج ترین دولت تاریخ ایالات متحده معرفی کرد.

اوباما یک بار دیگر در بهمن ماه سال ۹۱ و در کشاکش مباحث هستهای نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشت و در آن از آمادگی واشنگتن برای رسیدن به توافقی دوجانبه با تهران در پروندهی هستهای خبر داد ولی این بار نیز یک سال و نیم پس از صدور نامه از موضع مدعی وارد صحنه شد و ایران را متهم کرد که در تلاش برای تولید بمب اتمی است و از این رو غرب ناگزیر بر حجم و گسترهی تحریمها علیه ایران میافزاید!

یکی از این مباحث ناکام شدن آمریکا از ورود دوبارهی نظامی به فضای عراق بهدلیل مخالفت جدی همپیمانان ایران در این کشور و یکی دیگر مواجههی آمریکا با شروط اعلام شدهی ایران توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و پروندهی هستهای و مذاکرات ایران و غرب در این خصوص است. آمریکا البته تا امروز و علیرغم گذشت دستکم چهار ماه از طرح این مباحث هنوز نه کمکی به تجهیز ارتش عراق به جنگافزارهای مؤثر کرده و نه حملات مؤثری علیه داعش انجام داده است.

از این رو آمریکا همزمان با وخیم معرفی کردن شرایط امنیتی در عراق و بحث کردن از خطر توسعهی دامنهی تروریزم در منطقه تلاش کرد تا اذهان را به سمت لزوم نقشآفرینی دوبارهی نظامی امنیتی آمریکا سوق دهد.

این موضوع به صورت یک صحنهی سنجش میزان قدرت ایران و میزان قدرت آمریکا درآمد و مقامات آمریکا را بهشدت نگران کرد. از این رو این نیروها به مقامات ارشد عراق اعلام کردند که حاضر به مشارکت با آمریکا در هیچ عملیات نظامی نیستند و در صورت مداخلهی آمریکا عملیات را متوقف میکنند.

به نقل از شرق، بسیاری از کارشناسان حامی برجام در ایران و در ایالات متحده از مدتها پیش، این توصیه را مطرح کرده بودند که دولت بایدن میتواند با لغو بخشی از تحریمها یا آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران که با فشار آمریکا بلوکه شده است، نوعی حسن نیت به ایران نشان دهد و مشخص کند که راه تیم او با تیم سلفش که در مسیر تخریب برجام و تعامل بود متفاوت است.

رسانهها -درست یا نادرست- نوشتهاند اوباما در نامهی خود از حضرت امام خامنهای دامتافاضاته خواسته است که بدون درنظر گرفتن سیاستهای آمریکا در سوریه، برای مقابله با داعش به آمریکا اجازه دهد در این رابطه نقشی داشته باشد. اوباما در موضوع افغانستان، سیاست پیشنهادی جو بایدن مبنی بر اینکه عدم تمرکز بر جنگ با طالبان روی زمین تا زمانی که آنها خطر مستقیمی برای ایالات متحده نیستند و بمباران القاعده از آسمان را پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید