روحانی ، ناطقنوری، خاتمی، باهنر و لاریجانی از کنج عزلت خارج شدند؟

پوتین سربازی بهمن دارای زیره از جنس لاستیک است و باید توجه داشت زیره لاستیکی معمولا کفش را سنگین می کند ولی کیفیت کفش را افزایش می دهد. باید به این نکته توجه داشت که چنانچه این مؤلفه به خوبی پیاده سازی شود در بههینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی نیز نقش خواهد داشت و دولت الکترونیکی را در نیل به هدف شهروند – محوری یاری خواهد کرد . مفهوم حکومتداری خوب سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود، تعاریف متعددی از حکومتداری خوب ارائه کردهاند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. طبق این دیدگاه، حکومتداری صرفا شامل دولت نمیشود، بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمیگیرد و سیستمها، رویهها و فرآیندهایی که به نوعی در امر برنامهریزی، مدیریت و تصمیمگیری دخیل هستند را نیز شامل میشود. چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری میباشد.

حميد ميرزاده، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کل کشوردر اين دوران از جمله کساني است که معتقد است دولت سازندگي در شرايط دشوار، شاخصهاي اقتصادي مثبتي براي کشور رقم زد «بهکارگيري سياستهاي تثبيت سبب شد نرخ تورم از 4/49 به 2/32 درصد در سال1375 کاهش يابد و در عين حال رشد توليد ناخالص داخلي از 5/4 به 2/5 درصد، رشد سرمايهگذاري از 2/3 به 3/8 درصد بالغ شده و نرخ بيکاري از 6/10درصد در سال 1374 به 9درصد در سال 1375 تقليل يافت. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیدههای مهم حاصل از به کارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. او برای بازی در فیلم های “لیبرال آرتس” (Liberal Arts)، “عزیزانت را بکش” (Kill Your Darlings) و “الدبوی” (Oldboy) به یک بازیگر محبوب تبدیل شد. در همین راستا تمرکز مؤلفه G2C بر شهروند – محوری و تهیه بسته های سازمان یافته ای به منظور ارایه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی است . قریب به 1000 سایت دولتی ایران با وجود همه کاستیها و نقصهایی که در اطلاعرسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش میکشند.

ظریف همچنین تاکید کرد که دولت ترامپ به دنبال از سرگیری دشمنی با ایران است. این تحقیق به دنبال شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و بررسی الزامات استقرار کامل آن در کشور است لذا ضرورت دارد پس از استخراج این وضعیت، یک تحلیل استراتژیک در ارتباط با نحوه اولویتبندی مراحل اجرایی به عمل آید. بعدها گفتند حداکثر IR2 و در نهایت گفتند از IR8 بیشتر نمیشود و آنچه جمهوری اسلامی ایران دنبال آن بود IR6 و IR8 بود و توافقی ما میخواستیم که در روز اجرای توافق بلافاصله تزریق گاز UF6 در IR8 آغاز شود و ما امروز به همین توافق دست یافتیم. صندوق رایی که خاتمی در آن اقدام به مشارکت در انتخابات مجلس نهم کرد ، در نزدیکی ویلای علی خاتمی برادر سید محمد خاتمی قرار دارد. دولت الکترونیک شیوهای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونهای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر میگذارد. مخالف آن چیزی که در سطح کشور تأیید و تصویب شده نبود. بنا به گزارش نهادهای ناظر ۶۳ درصد صادرات بمب و جنگ افزار در جهان متعلق به دو کشور امریکا و انگلیس است و عمده این جنگ افزارها هم به کشورهای غرب آسیا و به ویژه عربستان فروخته شده است.

در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریههای مختلفی مطرح شده است. این مسایل در سازمان های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. کاخ سفید امیدوار است که روایت مقامهای سابق و فعلی آمریکا و اسرائیل که معتقدند خروج ترامپ از برجام اشتباه بوده باعث تقویت موضع کاخ سفید شود. از جمله راهکارهای ارتقاء کارایی دولت، پیادهسازی و استقرار سیستمهاییاست که بهطور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور میباشند. به نظر آنان حکومتداری فرآیندی است که از طریق آن بهطور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف میکنیم. این امر در سالهای اخیر بهطور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کردهاند و درصدد برآمدهاند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. تعریف 5 : دولت الکترونیکی شکلی از commerce- E است که توسط بخش دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. محوری (centric citizen- ) و ارایه خدمات جامعه دولتی به شهروندان ، بازرگانان و غیره است . «دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فنآوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارایه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوهای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان، و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارایه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروه های تجاری استفاده کننده است.

دیدگاهتان را بنویسید