روزنامه ابتکار – ریزش ادامهدار قیمتها درصورت توافق

الیزابت امینی بازیگری را از حدود سال ۷۹ آغاز کرد و اولین بار برای دادن تست بازیگری در فیلم خواب سفید مراجعه کرد و این آغازی برای بازیگری او شد. بایدن که سخنانش از شبکههای تلویزیونی آمریکا به طور مستقیم پخش میشد، اضافه کرد: در این روز باید اطمینان حاصل کنیم که دیگر هیچ وقت چنین حملهای رخ ندهد. در دولت احمدینژاد برخلاف دولتهای قبل و بعد از او که همه وزرا تفکر رئیس دولتها را داشتند و دارند، وزرا فکر متنوعی داشتند؛ یعنی او وزیر داشت که سخت اصولگرا بود و دیگری اصلا اصولگرا نبود بلکه سابقه حتی اصلاحطلبی داشت و وزیری دیگر او، جور دیگری بود. همچنین برای آب و هواهای سخت و مشکل نیز در جهت محافظت از پا پوتینهای مناسب ساخته میشود. نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:من آمادگی دارم در 4 سال بعد تحریم های غیرهسته ای را با قدرت بردارم و عزت ایران را بازگردانم. اینجا در جایگاه قدرت است؛ اما هیچکس حق ندارد برای پرکردن جیب خود کار کند. درحقیقت ستم خود را تئوریزه کند و این کار استکبار است نه اندیشمندان . مقابله جدی احمدینژاد مقابله با ستم و استکبار بوده نه با اندیشه و لذا نمیبینید که او با اندیشمندان غرب مقابله داشته باشد.

من همیشه گفتم خیلی از روسای جمهور همیشه مدعی فراجناحی بودن در انتخاب وزرا بودند اما به صورت واقعی این فراجناحی بودن، جز در دولت احمدینژاد دیده نشد؛ البته نه بهصورت صدر صد. ولی نصر در گفتوگو با برنامه جیپیاس شبکه خبری سیانان در پاسخ به این سوال که آیا منصفانه است که بگوییم خروج ترامپ از توافق هستهای با ایران، نتایج فاجعهآمیزی بهجا گذاشته است، تاکید کرد: «کاملا صحیح است، شاید این یکی از بزرگترین اشتباههای استراتژیکی باشد که ایالات متحده امریکا تاکنون مرتکب شده است. دولت در فضای بینالمللی در عرصه رقابت دولتها قرار دارد بنابراین نیازمند مرزبندی فیزیکی و فرهنگی هویتی با دیگر دولتها است به این معنا که اتباع دولت به لحاظ هویتی خود را منتسب به دایره سرزمینی دولت میدانند. شما بگذارید این را قوهقضاییه معین کند. او افراد را تا آنجایی که در مسیر خدمت میدید، حفظ میکرد ولی اگر طرف تغییر مسیر و جهت میداد احمدینژاد قسم نخورده بود با او کار کند. من تا بهحال نشنیدهام که او با فکر اصلاحطلبی مقابله کند.

او میگوید من فرصت کوتاهی برای خدمتگزاری به مردم دارم. چه کسی گفته که وزرای احمدینژاد همفکر او بودهاند؟ حامیان احمدینژاد چه تعریفی از جایگاه سیاسی و مواضع ناطقنوری دارند؟ آیا حذف آقای ناطقنوری در آن مناظره از صحنه سیاسی از اهداف احمدینژاد بود؟ احمدینژاد در مناظره سال ۸۸ عملا ناطقنوری را در کنار هاشمیرفسنجانی و اصلاحطلبان تعریف کرد. عهد بسته شده که هیچکس تا وقتی در این دولت است برای خود بنگاه درست نکند بلکه تمام همت خود را برای خدمت گذارد. وی افزود: مدت زمانی هم برای اعضای کارگروه تعریف شده بود که متاسفانه در ۶ ماه گذشته این اتفاق نیفتاده، لذا نارضایتی های شدیدی را ایجاد کرده بود و در این راستا چند موضوع به یکدیگر گره خورده بود. ما در دیالکتیک هگلی فکر میکنیم که از تضاد بین اندیشه ها باید تقابلی شکل گیرد به امر سومی بیانجامد اما ما دیالکتیک فیختهای هم داریم که میگوید لازم نیست تقابلی صورت گیرد تا از این تز و آنتیتز حتما سنتزی بیرون بیاید. این افتتاحها، همه دستاورد گشایشهایی بود که در سایه تعامل سازنده با جهان، به دست آمده بود و بهرهگیری از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی امکان این سرمایهگذاریهای زیرساختی و اشتغالزا را فراهم آورده بود.

خطیب نمازجمعه تهران خاطرنشان کرد: روز 9 دی در تقویم به نام روز بصیرت و میثاق با ولایت نامیده شده و اسم بامسمایی است، روز بصیرت است چون مردم هدف فتنه گران را فهمیدند. معنی این جمله این است که مقابله با این فتنه در توان منِ امام مسلمین به تنهایی نبود. خبرنگار شبکه در پاسخ گفت: صادقانه باید بگویم ما گستره کامل این رویداد را نمیدانیم. در اين مدت خود احمدينژاد سرپرستي اين وزارتخانه را به عهده داشت ولي طبق قانون اساسي وي بيش از سه ماه نميتوانست سرپرست بماند. جالبتر آن که رئيسجمهور، حاضر نيست از حمايت تمام قد خود از مشايي دست بکشد و هرکسي به نحوي انتقادي به مشايي وارد کند، به سرعت از دولت اخراج خواهد شد.در ادامه بازداشت اعضاي حلقه انحرافي، چندي قبل و در حالي که رئيسجمهور در نيويورک به سر ميبرد، علي اکبر جوانفکر، مشاور رسانهاي احمدينژاد و مديرعامل خبرگزاري ايرنا براي گذراندن دوران محکوميت خود بازداشت شد.با در نظر گرفتن جميع اين مسائل، اين جمعبندي بهدست ميآيد که احمدينژاد از نظر سياسي در دوره دوم رياستجمهورياش در لغزندهترين حالت ممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید