مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

ماده 119 – کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیون ها و شعب به عمل می آید، اعم از اینکه فردی یا جمعی باشد باستثناء انتخاب رئیس، اعضاء حقوقدان شورای نگهبان که با اکثریت مطلق عده حاضر انتخاب می شوند و موارد دیگری که در این آیین نامه حد و نصاب دیگری برای آن تعیین شده است با رأی اکثریت نسبی است و در صورت تساوی آراء، به تعداد مورد نیاز از منتخبین به حکم قرعه تعیین می شود. ماده 124 – در رأی علنی با ورقه، هر نماینده دارای سه نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روی کارتها چاپ شده است. ماده 117 – رؤسای جمهور، نخست وزیران، رؤسای مجلس و مقامات عالی رتبه کشورهای دیگر که به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران به ایران می آیند و بنا به صلاحدید همتای آنان و تصویب هیأت رئیسه مجلس حضورشان در جلسه رسمی و علنی به مصلحت باشد می توانند در جلسه حاضر و عنداللزوم سخنرانی نمایند.

ماده 107 – در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رئیس مجلس می تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند. صورت مذاکرات جلسات باید به امضای رئیس یا نایب رئیس مجلس که آن جلسه را اداره نموده است برسد. دو نفر دیگر از نمایندگانی که به جهت مسائل فوری و اضطراری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع جلسه (تا هفت صبح) متقاضی نطق قبل از دستور باشند و در لوحة مخصوص ثبت نام کرده باشند، حداکثر به مدت پنج دقیقه می توانند نطق نمایند.

در صورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی وقت اضطراری باشند، هیأت رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد. اکثریت مطلق وقتی حاصل میشودکه بیش از نصف نمایندگان حاضر، رأی مثبت دهند، مگر در مواردی که قانون اساسی و یا در این آییننامه نصاب دیگری تعیین شده باشد.

ماده 118 – مصوبات مجلس با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آیین نامه نصاب دیگریمعین شده باشد. حق تقدم نطق با کسانی است که ثبت نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. امام هم با هوش مندی شیخ محمد یزدی را به جای او به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد تا این تصور درنگیرد که یک مرجع تقلید دیگر با نظام زاویه پیدا کرده یا نقش شورای نگهبان فروکاسته است. این حرف درستی است اما اولا فرآیند انتخاب اعضای دادگاه قانون اساسی، متفاوت از شورای نگهبان است و دیگر اینکه وظیفه آن دادگاه، مانند نقش شورای نگهبان نیست که کاملا مبسوطالید باشد. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است که آیتالله احمد جنتی دبیر آن است. محمدجواد ظریف در نامه شماره ۶۴۲۸۶۲۷ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰، “بیست و دومین (و آخرین) گزارش سهماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)” را تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کرد.

مجلس هم برای حذف ارز ۴۲۰۰ دولت را پشتیبانی و یاری خواهد کرد. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصوبات سال گذشته مجلس بوده است، گفت: سوال اینجاست که در این یک سال چه اتفاقی افتاده که عدهای اینگونه از آثار اجتماعی حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی میکنند؟ 7 – مسؤولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلتهای قانونی مذکور در این آیین نامه.

پس از رأی به کفایت مذاکرات و اعلام ختم آن از طرف رئیس، به دیگر نمایندگان موافق و مخالف در آن باب اجازه نطق داده نمی شود. ماده 105 – در صورتی که در مجلس بینظمی و تشنج بوجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری کند، در جای خود قیام مینماید.

هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان به جای استفاده از دستگاه الکترونیکی و یا قیام و قعود رأی علنی با ورقه را تقاضا نمایند. هنگام اخذ رأی علنی با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت منشیان در گلدانها می ریزند. پیشنهاد اخذ رأی مخفی. پیشنهاد انواع رأی در مورد استیضاح. در بند دیگری، «عدم ساده زیستی مسئولان» را دلیلی برای رد صلاحیت اعلام فرموده اید. ماده 122 – هیأت رئیسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس و اعلام رأی مخالف، موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسر گردد و نتیجه آراء را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. نمایندگانی که رأی ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأی از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می شوند. ماده 128 – در کلیه موارد، نتیجه رأی مجلس باید صریحاً به وسیلة رئیس اعلام گردد. ماده 98 – تشخیص عده حضار با استفاده از تابلو است که در اول هر جلسه و قبل از اخذ آراء به وسیلة رئیس جلسه باید اعلام شود.

همچنین، هریک از نمایندگان که در موقع اخذ رأی با اعلام قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه خارج شود، مستحق توبیخ خواهد بود و در صورت تکرار تأخیر وغیبت، مقررات آیین نامه از طرف هیأت رئیسه دربارة او اجراء خواهد شد.

ماده 104 – رئیس هر جلسه قبل از ختم هر جلسه، روز و ساعت تشکیل و دستور جلسه بعد را اعلام می کند که در صورت مذاکرات درج شود، مگر در موارد اضطراری (به تشخیص هیأت رئیسه) که حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه، باید بطور رسمی اعلام شود. ماده 97 – نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه رسمی معین می شود در مجلس حاضر شوند. ماده 100 – اعضای هیأت رئیسه مجلس باید در ساعتی که قبلاً برای تشکیل جلسات تعیین می شود، حاضر شوند و در صورت تأخیر یا غیبت بدون عذر موجه با تشخیص رئیس بر طبق این آیین نامه جریمه می شوند. هرگاه بینظمی و تشنج تجدید شود، رئیس جلسه را ختم و آن را به روز دیگری موکول مینماید. توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا مخالفت با آن. ماده 114 – به جز مذاکرات مربوط به استیضاح و لایحه بودجه، در صورتی که حداقل دو مخالف و در صورت وجود، دو موافق نسبت به طرح یا لایحه ای صحبت کرده باشند، هر یک از نمایندگان می توانند کتباً کفایت مذاکرات را پیشنهاد کنند.

  • پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته
  • لیگ فوتسال؛ ادامه صدرنشینی گیتیپسند
  • محرمی: فکر کردم جوانم و از پشت بام پریدم
  • دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
  • کارشناسی داوری هوادار – استقلال با پنج صحنه
  • درباره ما

وزیر می تواند استفاده از قسمتی از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سؤال کننده موکول نماید. 2- برای اظهارات مجموع مخالفین و نیز مجموع موافقین در مورد اصل هر طرح و لایحه در شور اول و نیز برای توجیه طرحها و لوایح قانونی و توضیحات مخبر و یا نماینده دولت که از لایحه دفاع می نماید چهل و پنج دقیقه. 25 – اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد. شورای نگهبان نگاه سهمیهای به کاندیداها و احزاب ندارد بلکه نگاه شخصمحور دارد و این صلاحیت شخص است که مورد بررسی قرار میگیرد. لاریجانی در متنی که حدود ۳۰ صفحه است سعی کرده به همه شبهات و سوالات شورای نگهبان پاسخ دهد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات انقلاب اسلامی: مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با شرایط هر شهر و با رعایت شیوه نامههای بهداشتی ممکن برگزار میشود. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد: امیدواریم که یک گفتوگوی امنیتی منطقهای برگزار شود و قطر آماده است تا یک بازیگر اصلی در این گفتوگو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید