وزیر کشور: قاتل خبیث در کمترین زمان ممکن به سزای عمل خود برسد

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دولت سیزدهم چهارشنبه شب ۱۳ بهمن ماه در تماس تلفنی با «عبدالله بن زاید آل نهیان» وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در مورد مسائل دوجانبه و منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. آنچه در افغانستان بیش از همه مورد تاکید ایران و کشورهای همسایه است، تشکیل دولت فراگیر است که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی افغانستان باشد. ماده 45 – کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای انجام وظایف محوله در محدوده کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می شود. دیروز هم شورای نگهبان توضیحی در این باره اعلام کرد که در آن به هزینههای جاری این نهاد از جمله هزینههای دفاتر نظارتی این نهاد در استانها اشاره شده است. در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی شخصاً ثبت نام و مطالب خود را اظهارنماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد.

5. تغییر نام شرکت سهامی برق منطقهای کرمان به شرکت سهامی برق منطقهای جنوب شرقی ایران – مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین. خیلیها بودند که در اوّلِ کار همین جور خصوصیّات را داشتند، انقلابی بودند، پُرتوان بودند، پُرانرژی بودند، با حرارت حرف میزدند، با حرارت کار میکردند، لکن به مرور زمان نتوانستند در مقابل وسوسهها مقاومت کنند؛ وسوسهی مال، وسوسهی مقام، وسوسهی شهرت، وسوسهی نام و نشان. از کل کودکانی نیز که در فرانسه مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند حدود ۸۰ درصد از سوی محارم خود چنین تجربه ای را داشته اند. 17. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا. اساسنامه شرکت مرکز تحقیقات روستایی – مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.

اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران – مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا. 48. قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری – مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 34. قانون اجازه پرداخت کمک سالانه به مرکز آموزش حرفهای دفتر بینالمللی کار و سهمیه دولت ایران در طرح آسیاییبررسی نیروی انسانی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 12. قانون اجازه خرید یک فروند کشتی بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

50. قانون اجازه پرداخت سهمیه دولت شاهنشاهی ایران در موسسه آسیایی توسعه اقتصادی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون لغو عوارض دروازهای – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 10. قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بینالمللی پنبه – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 31. قانون پرداخت فوقالعاده افسران و افراد پلیس راه – مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ممالک متحده آمریکا راجع به استفادههای غیر نظامی از انرژی اتمی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 58. قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (مصوب ۱۳۴۳) – مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون بیمههای اجتماعی روستاییان – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

9. قانون نحوه پرداخت عواید املاک واگذاری – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. در تمام این سالها هیچ تخلفی در خصوص نحوه استفاده از اموال گزارش نشده است. قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران – مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می شود و نظر خود را اعلام می کند. منظور مقنن از اصل مذکور این بوده است که تصویبنامه “قبل” از اجرا بنظر رئیس جمهور برسد و در صورت اعتراض در هیات وزیران مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا تصویبنامه خلاف قانون اجرا نشود.» شکایت بنیصدر از آن جهت بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۵ به بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی نخست وزیر اجازه و اختیار داد اسناد و مدارک مربوط به متن بیانیههای دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر را از طرف جمهوری اسلامی ایران امضا کند و به ادعای رئیس جمهور این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۹ یعنی روز امضای قرارداد طی شماره ۵۶۷۹۴ جهت اظهارنظر به دفتر رئیس جمهور فرستاده شده بود.

  1. قانون انتخابات و آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری
  2. خطیبی آقای پاس در جدال منتخب ۹۸ و سرخابیها
  3. ژستد در نقش یامگا؛ پنالتیزن عوض شد(عکس)
  4. پیولی: زلاتان و ربیچ به دیدار با اینتر نمیرسند

16. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین در مورد مقاوله نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا.

11. قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج – مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 5. قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه – مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ مهر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 6. قانون اصلاح قانون مربوط به اعطای درجات موقت به افسران نیروهای هوایی و دریایی ارتش – مصوب ۱ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ مهر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

39. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی – مصوب ۱ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی – این قانون در تاریخ ۸ آذر به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 37. قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور – – مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در سازمان عمران منطقهای – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 4. قانون افزایش سرمایه بانک سپه – مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 15. قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

21. قانون اصلاح قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجهداران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدامنیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 25. قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاریهای عمران منطقهای و کارمندان آن – مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 2. لایحه قانونی تشکیل هیات امنای موسسه تحقیقات و برنامهریزی عملی و آموزشی – مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا. 53. آییننامه اجرایی ماده ۹۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون های نظام و امور استخدام مجلسین. 18. قانون برقراری مستمری درباره بازماندگان عدهای از کارمندان غیر رسمی دولت که قبل از تصویب لایحه قانون استخدام کشوری ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ فوت شدهاند وهشت نفر دیگر – مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

دیدگاهتان را بنویسید