چشمانداز روابط مسکو – تلآویو در دولت جدید اسرائیل

در این بین برخی نیز بر این باورند که روحانی به این دلیل که کارنامه موفقی در زمان ریاست جمهوری خود ارائه نداده است و از آن جایی که اهل مشورت نیست، حکمی برای حضور او در مجمع صادر نشده، برخی دیگر هم غیبتش را به قهر او با یارانش نسبت میدهند و میگویند بعد از اتمام دوره ریاست جمهوریاش، چون از طرف یاران طرد شده تصمیم به انزوا گرفته است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: از نظر ما هر زمانی که طرفهای مقابل به تعهدات کامل خود در برجام برگردند، آن زمانی است که میتوانیم اعلام کنیم به یک توافق رسیدهایم. در قسمت نظریه پردازی به صراحت ارتباط فرهنگ و هویت ملی یک کشور با سیاست خارجی را نفی کرده اند. جهان در حال دگرگونی است و تامین منافع ملتها منوط به درک جهان جدید و «تعامل راهبردی» با قدرتهای نوظهور است و سیاست خارجی موفق سیاست خارجی متوازن خواهد بود.

در دولت همه مولفههای قدرت ملی تقویت خواهد شد از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده میکنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تامین گردد.

رحیمی ادامه داد: احداث و تجهیز محل سکونت پزشکان در مراکز بهداشتی روستایی تا پایان سال 91 از جمله این مصوبات است همچنین قرار شد 30 دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال آینده مشغول به تحصیل شوند و پس از فارغالتحصیلی فقط در روستاهای استان مستقر شوند.

یافتههای این پژوهش که هم بر مبنای روشهای تحلیل کمّی و هم کیفی با مطالعه مقالات علمی مرتبط با سیاست خارجی انتشاریافته در بازه زمانی پیش و پس از دههی 1990 صورت گرفته حاکی از آن است که مهمترین عوامل مؤثر در احیای این حوزه مطالعاتی عبارتند از: پایان جنگ سرد و پاسخگو نبودن نظریههای کلان روابط بینالملل به تحولات منجر به آن و نیز پس از آن، ظهور چارچوبهای تحلیلی و نظری نوینی در روابط بینالملل که فراتر از حوزه خاص نظام بینالملل بودند و توان دربرگیری مطالعات سطح واحدها را داشتند، و سرانجام ظهور امکانات جدید در حوزه تحلیل.

ای کاش برخی از مدیران که عامل به وجود آمدن این شرایط بوده اند، در پیش تر در پیشگاه ملت و خداوند متعال پاسخگو باشند زیرا که سرانجام بر اساس وعده های الهی ، روز پاسخگویی نیز فراخواهد رسید. بحرانهای منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقهای و بر اساس تامین حقوق ملتها حل و فصل شود، دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه خود مشکل است من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز میکنم و دست آنها را به گرمی میفشارم.

وی منطقه را میشناسد. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است، ظرفیتهای منطقهای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفا برای مقابله با تهدید قدرتهای سلطهگر و ظالم به کار گرفته خواهد شد. سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. بر اساس آنچه که گفته شد باید منتظر تداوم موج آشکار سازی روابط دیگر اعراب از جمله آل خلیفه با تل آویو نیز بود.

اولین جلسه دوره جدید پارلمان عراق پس از چند ساعت وقفه، عصر امروز آغاز شد اما به دلیل درگیری، روند جلسه متوقف شده و باز هم به تعویق افتاد. تنها نکته مورد توافق میان همه تحلیلگران حوزه روابط بین الملل در مورد تحولات بین المللی سالهای پایانی و آغازین دو هزاره،در«دگرگونی بنیادین جهان پس از فروپاشی شوروی»نمود مییابد؛تغییری که پیامد آن ظهور ایالات متحده آمریکا به عنوان«تنها ابر قدرت»بازمانده از دوران جنگ سرد بود.قرار گرفتن ایالات متحده در رأس هرم چینش بازیگران بین المللی،بروز پیامدهای رفتاری خاص را از سوی این کشور اجتنابناپذیر ساخت.بدینترتیب حکومت در جهت بسط و نهادینهسازی هژمونی دستور کار واضح سیاست خارجی آمریکا تعریف شد؛دستور کاری که در گذر زمان با توجه به محیط داخلی و فضای خارجی راهکارهای متناسبی را طلب میکند.گرچه در دوران کلینتون دموکرات با وجود مشخص بودن هدف،اتفاق نظری در مورد این راهکارها حاصل نشد،اما حمله به نمادهای قدرت آمریکا و نه منابع آن در یازدهم سپتامبر،«مقابله با تروریسم»را به اصل سامانبخش سیاست خارجی ایالات متحده و در واقع اصل شکلدهنده نظام بین الملل در سالهای پیش رو بدل ساخت؛عاملی منحصر به فرد برای ایجاد اجماع در حرکت به سمت هژمونی.

رابطه سال­ها بدلیل سیطره پارادایم رئالیسم در روابط بین الملل مورد توجه قرار نگرفت. روابط چین با آسیای مرکزی در قالب فصل روابط چین و روسیه مورد توجه قرار گرفته و فصل مجزایی به آن اختصاص نیافته است. در این کتاب مطالب در سه بخش کلی تنظیم شده است: در بخش نخست که به مبانی سیاست خارجی چین اختصاص یافته در قالب سه فصل سازماندهی شده است.

در این بخش که در قالب چهار فصل تنظیم شده، روابط جمهوری خلق چین با ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا، روسیه و ژاپن بررسی و مهم­ترین عوامل اثرگذار بر فراز و فرود مناسبات آنها ارائه شده است. الان در گزارش آقای رئیسجمهور، اصلاً اسمی از فرهنگ نیامد؛ یا در اولویتبندیها این اولویت فدای اولویتهای دیگر شد و آنها تقدم پیدا کرد که در کوتاهی وقت، بیان بشود!

صلاح الزواوی، سفیر فلسطین در جمهوری اسلامی ایران در اولین پیش نشست ”کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهشی” که در موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار شد گفت: ما در واقع در برابر پروژه ای قرار داریم که عمری بیش از ۲۰۰ ساله دارد.

نمونه بسیار مهم این مسئله در موضوع سرنگونی هواپیمای روسی در سوریه بود که در نتیجه شیطنت هواپیمای اف 16 اسرائیلی و پنهان شدن این هواپیما در پشت هواپیمای روس اتفاق افتاد و باعث کشته شدن 15 روس در سوریه بهوسیله سامانه اس 200 سوری شد قابل مشاهده است.

جدا از برخی اقدامات نمادین همچون پیوستن به توافقنامههایی همچون توافقنامه پاریس (مربوط به تغییرات اقلیمی)، بعید به نظر میرسد، تغییرات محسوسی در عرصه سیاستخارجی دولت جدید آمریکا نسبت به دولت ترامپ مشاهده شود». آشکار است که سیاست خارجی واقعگرایانه الزاماً سیاست خارجی خوبی نیست؛ کما اینکه اقدامات اوباما بسیاری از کمبودها و نقصهای این رهیافت را نشان داد؛ اما از این منظر که این رویکرد نظری میتواند تبیین و توضیح مناسبتری را از مسائل روابط بینالملل که در این مورد خاص سیاست خارجی دولت اوباما، ارائه دهد از نظر مباحث آکادمیک روابط بینالملل اهمیت دارد.

اما با ظهور رویکرد تکوین گرایی در عرصه روابط بین الملل و اهمیت دادن به انگاره ها، ایده ها و عناصر غیر مادی، مؤلفه هویت جایگاه خود را در روابط بین الملل پیدا کرد. آمریکا در طول جنگ سرد با عنایت به اهمیت ابزار دیپلماسی فرهنگی بیشترین استفادة مؤثر را از ابزار اطلاعات و فرهنگ در تخریب رقیب خود انجام داده است.

بر اساس این حکم چهار خانواده مجبور بودند تا ماه نوامبر گذشته خانههای خود را تخلیه کنند. در این تظاهرات شماری از روحانیون یهودی ارتدوکس موسوم به «ناتوری کارتا» هم حضور داشته تا ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین، از جنایات صهیونیستها اعلام برائت کنند. سازه انگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید