۱۰ راز سیاه دونالد ترامپ که بسیاری از مردم آنها را نمی دانند – روزیاتو

در مه ۲۰۱۱، ترامپ اعلام کرد برای ریاست جمهوری رقابت نخواهد کرد. از منظر رئیس دولت، ساختارهای وزارتخانهای موجود مانع تحقق چنین اهدافی هستند؛ پس دست به تغییر و تحول آنها میزند (اگر سیاستهای کلان کشور و برنامههای توسعه نیز رهنمود کلی در باب کوچکسازی دولت در خود داشته باشند، خردمایهي مستحکمتری در اختیار دولت برای تغییر خواهد بود). وقتی همهي قوانین مادر بر کوچکسازی دولت تأکید میکنند و کوچکسازی دولت «نُقل محافل انتخاباتی ـ سیاسی» در کشور است و کوچکسازی ارزش مقدسی است که هر نوع سیاست اداری ملی بر آن تأکید میکند و برگ برنده در مبارزات سیاسی است، بیتردید هر دولتی بعضاً بدون توجه به اقتضائات زمانه (که ممکن است کوچکسازی را در آن شرایط مفید نداند) و با اتکا به قوانین تلاش میکند رفتار متناسب با آن قوانین (کوچکسازی دولت) را از خود نشان دهد.

دولت باید در آن سند نشان دهد چگونه تفکیک، ادغام یا طراحی وزارتخانههای جدید پاسخگویی را ارتقا میدهد. با اين توصیف تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانههای جدید در دههي اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.

خوشبین بودم عملکرد او نسبت به علی اصغر مونسان وزیر سابق میراث بهتر باشد چون ضرغامی یک فرد رسانه ای بود و افراد رسانه ای عموما دایره شناخت بیشتری نسبت به دیگر اشخاص دارند و می توانند از ظرفیت افراد مختلف استفاده کنند. اکنون تمام وزارتخانهها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانستهاند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیتها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند؛ با این حال یکی از سوالات حقوقی که در سالهای اخیر حقوقدانان مختلف سعی در پاسخ دادن به آن کردهاند، مباحث زیادی درباره آن مطرح شده است و همین چند ماه پیش زمانی که رئیسجمهوری به دلیل عدم رای اعتماد مجلسیان به چند تن از وزرا مجبور شد برای آن وزارتخانهها سرپرست انتخاب کند، دوباره بر سر زبانها افتاد، حوزه اختیارات سرپرستان وزارتخانههاست؛ موضوعی که حتی نزدیک بود به عنوان طرحی دوفوریتی به صحن علنی مجلس هم برود گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرحی که به محدود شدن اختیارات سرپرستان وزارتخانهها منتهی میشود، مخالفت کردند.

نظریه انتخاب عمومی مدعی است این تصور را که «دولتمردان بر عکس خریداران و فروشندگان در بازار که منافع فردی را دنبال میکنند، در پی ارتقاي منافع ملی و عمومی هستند»، توهم میداند. 2) هر کدام که بتوانند تقاضاهای محیط را اجابت کرده و پاسخ دهند، محیط آنها را بزرگ کرده و مشروعیت میبخشد و انتخاب میکند.

این رویکرد مدعی است سازمان (در اینجا دولت) محکوم به محیط است. 3) قصد دارد خود را با تغییرات اصلی در محیط انطباق دهد.4) قصد دارد کارایی فنی را ارتقاء یا بار اداری را کاهش و یا هماهنگی را افزایش دهد.

تعداد وزارتخانهها ممکن است بار مالی دولت را افزایش داده باشد، بنابراین دولتها باید شاخصهای هزینههای عمومی هر وزارتخانهها را دقیقاً در سند توجیه ادغام، تفکیک یا طراحی وزارتخانهها ارائه دهد و نشان دهد که تحول ساختاری چقدر بار مالی دولت را کاهش میدهد. مدیریت ملی در این منطق با تمرکز بر ظرفیتها و پتانسیلها از یک طرف در کاهش هزینهها و بار مالی ميکوشد و از طرف دیگر تلاش میکند دستگاه دولت را به نحوی بستهبندی کند که اهداف کلان دولت را بر محوریت غایات مندرج در قانون اساسی محقق سازد.

در این بخش، قصد داریم تعدادی از اسرار جنجالی او را با هم بررسی کنیم. بیتردید وقتی نظام جمهوری اسلامی قصد تشکیل دولت کرد، نوعی چارچوب مفهومی از کارویژههای اصلیای که دولت میبایست انجام دهد را به صراحت یا به صورت ضمنی ترسیم کرد تا بر اساس آنها دولت را طراحی کند (مآخذ چنين چارچوبی ممکن است قانون اساسی، نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی سایر دولتها بوده باشد).

تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. افراد عقلایی و اقتصادیاند، دولت هم متشکل از افراد است که «خدمت به خلق» را در پرتو کسب منافع فردی معنا میکند. تلاش نویسنده آن است که در پرتو چهار نحلهي نظری، پدیدهي «تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانههای جدید» را تبیین نظری کند.

حاکمیت مطلق بر عالم از آنِ خداست و در کشور اسلامی در زمان غیبت امام زمان، حکومت در پرتو ولایت فقیه اعمال میشود که در سایهي تفکیک قوا (قوهي مجریه، مقننه، قضائیه) ارادهي خداوند بر جامعهي اسلامی ساری و جاری میشود و نقش مردم در حکومت نیز در بندهایی از سند فوق تشریح شده است. قانون اساسی سند موثق «فلسفهي سیاسی» جمهوری اسلامی ایران است.

بنا به ماده ۲۵ اصلاحیه قانون اساسی چنانچه رئیس جمهور به هر دلیلی از انجام وظیفه«ناتوان» باشد، معاون او میتواند جای او را پر کند. در این قانون دولت برای مدیریت عدم اطمینان محیطی تلاش میکنند تنوعهای محیطی را در ساختار کلان خود متجلی سازد تا بتواند خواستههای محیطی را اجابت کند و بقا پیدا کند. همه شانرا با ظلمی که در حق شان روا داشته دیگر منحیث یک دیپلومات فعال، کاری برای کشور انجام داده نمیتوانند.

برخی از نمایندگان بر این عقیده بودند که او نباید در دوران کوتاه سرپرستی به انجام کارهای زیربنایی مبادرت میکرد زیرا این فعالیتها در چارچوب وظایف وزیر مورد اعتماد مجلس خواهد بود.

ما میتوانیم چهارچوب دیپلماتیکی داشته باشیم که در ازای وضع این محدودیتهای قابل راستیآزمایی و دائمی بر برنامه هستهای ایران، لغو محدود تحریمها را ارائه دهد. در رابطه با کمکهای بشردوستانه ما به یمن باید گفت که ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ بزرگترین اهداکننده بوده است و از آغاز سال مالی ۲۰۲۰، در حدود ۸۰۰ میلیون دلار، ۷۹۰ میلیون دلار، ارائه کرده است.

  • پاسپورت معتبر
  • نمای روبرویی از صورت که 70-80 درصد از عکس را پوشش دهد
  • تلفن وزارت خانه در تهران : ۰۲۱۶۶۷۰۱۰۶۱
  • آدرس وزارت خانه در تهران : خیابان نوفل لوشاتو
  • اصل شناسنامه
  • فرم درخواست ویزا
  • واچر هتل در کانادا

خواهر او مرین ترامپ بری، قاضی فدرال ایالات متحده در وضعیت ارشدیت در دادگاه استیناف حوزه سوم ایالات متحده آمریکا است.مادر ترامپ مهاجری اسکاتلندی بود، که در جزیره لوییس در ساحل غربی اسکاتلند متولد شده بود. بعضی صاحبنظران، آمریکای دورهی ریگان و آمریکای دورهی ترامپ را بهعنوان نماد دو دوره از قدرت آمریکا مقایسه میکنند و عقیده دارند آمریکای دورهی ترامپ نسبت به آمریکای دورهی ریگان ضعیفتر شده است و در این زمینه به شکافهای اجتماعی، مشکلات در حوزهی عدالت اجتماعی و مسائل اقتصادی داخل جامعهی آمریکا اشاره میکنند.

در این نگاه بازیگران سیاسی در عرصه سیاسی به دنبال ارتقاي جایگاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شخصی خود هستند. مدلهای درون این رویکرد با تمرکز مسائل تصوری بازیگران دولت و انگیزههای درونی آنها تلاش میکنند چرایی رخداد چنین پدیدهای را درک کنند. 5. تقویت تعامل با سایر قوای کشور: گاهی اوقات تفکیک، ادغام و یا طراحی وزارتخانههای جدید میتواند تعامل با قواي مقننه و قضائیه را تقویت کند.

پس دولت بایدن ناچار است اِلِمان هایی از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را دنبال کند. داروهایمان را هم میخرد و پشت در میگذارد. دکتر مرندی: من فکر میکنم از اول در آمریکا نسبت به لیبرال دموکراسی نقد وجود داشته است؛ اما در گذشته بهخاطر قدرت و ثروت زیادی که در آمریکا جمع شده بود و همینطور وجود قشر متوسط خیلی بزرگ، با اینکه نسبت به این نظام، انتقادات وجود داشت ولی این انتقادات خیلی در جامعه فراگیر نبود.

دیدگاهتان را بنویسید